Tải tài liệu

Watts manufacturer’s authorized letter

Bản xét nghiệm nước thành phẩm Máy RO Tanano

Tải kết quả xét nghiệm nước thành phẩm Máy lọc nước RO Tanano XNN Tanano Thử nghiệm được thực hiện bởi Viện Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt … Continue reading

Hướng dẫn vận hành bộ lọc làm mềm nước van tay 4 cửa Tanano

Tải tài liệu hướng dẫn vận hành bộ làm mềm nước van tay 4 cửa Tanano

Posted in Tải tài liệu | Leave a comment

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống RO Tanano TWF-RO5-PT-M

Tải tài liệu RO Tanano TWF-RO5-PT-M

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống UF Tanano TWF-UF5

Tải tài liệu UF Tanano TWF-UF5

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng hệ thống RO Tanano TWF-RO5

Tải tài liệu RO Tanano TWF-RO5