Bản xét nghiệm nước thành phẩm Máy RO Tanano

Tải kết quả xét nghiệm nước thành phẩm Máy lọc nước RO Tanano

XNN Tanano

Thử nghiệm được thực hiện bởi Viện Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.